Directors and Auditors

SUPERVISORY COMMITTEE

Choe Okuno

Takehisa Yokouchi

Katsunori Ishikawa

Tadashi Kubota

Kazushige Yamagami

Mikio Aoai

Hiroshi Kishi

Hideaki Kubori

Shigeyoshi Sato

Mariko Bando

Akira Sato

Masahiro Samejima

Yoshimitsu Nagashima

Yoshio Kono

Yasuhiro Yoshida

Masataka Miyazono

Eiichi Mori

(As of June 23, 2017)

BOARD OF DIRECTORS

Yoshio Kono

President & Chief Executive Officer

Takao Nakashima

Managing Director

Masataka Miyazono

Deputy President & Co-Chief Executive Officer

Keito Shimbu

Managing Director

Kazuto Oku

Senior Managing Director (Representative Director)

Hideaki Yamada

Managing Director

Kazuhiko Otake

Senior Managing Director (Representative Director)

Hitoshi Yajima

Managing Director

Katsuyuki Touyama

Senior Managing Director (Representative Director)

Yasuyuki Matsumoto

Managing Director

Shozo Goto

Managing Director

Tetsuya Kanamaru

Managing Director

Shinichiro Nakano

Managing Director

Kenichi Komon

Managing Director

(As of June 23, 2017)

AUDIT & SUPERVISORY BOARD

Joichi Yamazaki

Koji Hatsukawa

Shigezane Saneshige

Ryutaro Edo

Youichi Kanno

(As of June 23, 2017)

Return to Top