Management

SUPERVISORY COMMITTEE

NAKAYA Toru
OKAWA Ryoichi
ONIKI Haruto
KISHI Hiroshi
MURAMATSU Jiro
ONODERA Keisaku
SAKAMOTO Tomio
SAKURAI Hiroshi
KISHIMOTO Takayuki
SATO Hiroshi
KURIHARA Shunrou
FUKAYAMA Kazuhiko
KUBOTA Tadashi
MAEKAWA Osamu
BANDO Mariko
TANABE Masanori
KOBAYASHI Eizo
SATO Takafumi
MINAGAWA Yoshitsugu
OKU Kazuto

DIRECTORS and OFFICERS

OKU Kazuto
Representative Director and President
Chief Executive Officer
YAGI Masanobu
Representative Director and Managing Executive Officer
Member of the Board of Directors
IWASO Satoshi
Managing Executive Officer
UMEDA Yasuhiro
Managing Executive Officer
IMAI Masato
Managing Executive Officer (Based in London, UK)
YUDA Hiroshi
Director and Managing Executive Officer
Member of the Board of Directors
KITA Masakazu
Managing Executive Officer
AKIYOSHI Ryo
Director and Managing Executive Officer
Member of the Board of Directors
KAWAMOTO Shin
Managing Executive Officer
KAWATA Junji
Managing Executive Officer
ITO Yoshihiro
Director and Managing Executive Officer
Member of the Board of Directors
YOSHIDA Hikaru
Director and Managing Executive Officer
Member of the Board of Directors
FUJISAKI Kei
Director and Managing Executive Officer
Member of the Board of Directors
UTSUMI Tomoe
Managing Executive Officer
KITABAYASHI Taro
Managing Executive Officer

AUDIT & SUPERVISORY BOARD

MIYACHI Shigeo
ITO Akiko
HATSUKAWA Koji
EDO Ryutaro
MUROI Masahiro

(As of April 1, 2021)

pagetop

We only use common cookies from Google Analytics on our website to confirm access status. By using the site you agree to our placement of cookies. You can disable cookies by adjusting the settings on your browser. Find out more about our cookies policy here.