Directors and Auditors

SUPERVISORY COMMITTEE

NAKAYA Toru
OKAWA Ryoichi
ONIKI Haruto
KISHI Hiroshi
MURAMATSU Jiro
ONODERA Keisaku
SAKAMOTO Tomio
SAKURAI Hiroshi
KISHIMOTO Takayuki
SATO Hiroshi
KURIHARA Shunrou
FUKAYAMA Kazuhiko
KUBOTA Tadashi
MAEKAWA Osamu
BANDO Mariko
TANABE Masanori
KOBAYASHI Eizo
SATO Takafumi
MINAGAWA Yoshitsugu
OKU Kazuto

BOARD OF DIRECTORS

OKU Kazuto
President & Chief Executive Officer
KANAMARU Tetsuya
Senior Managing Director (Representative Director)
GOTO Shozo
Senior Managing Director (Representative Director)
SHIMBU Keito
Senior Managing Director (Representative Director)
OTAKE Kazuhiko
Senior Managing Director (Representative Director)
YOSHIDA Hikaru
Managing Director
FUJISAKI Kei
Managing Director

AUDIT & SUPERVISORY BOARD

MIYACHI Shigeo
ITO Akiko
HATSUKAWA Koji
EDO Ryutaro
MUROI Masahiro

MANAGING EXECUTIVE OFFICERS

MATSUMOTO Yasuyuki
Food & Agri Banking Business
IWASO Satoshi
Food & Agri Banking Business
AKIYOSHI Ryo
Retail Banking Business
KAWAMOTO Shin
Retail Banking Business
YUDA Hiroshi
Global Investments
IMAI Masato
Global Investments
KITA Masakazu
Global Investments
YAGI Masanobu
Corporate & Shared Services
MATSUNAGA Satoshi
Head for Kinki, Chugoku and Shikoku Region

EXECUTIVE OFFICERS

KIMURA Yoshio
Retail Banking Business
ITO Yoshihiro
Corporate & Shared Services
OGINO Koki
Corporate & Shared Services

(As of September 16, 2020)

pagetop

We only use common cookies from Google Analytics on our website to confirm access status. By using the site you agree to our placement of cookies. You can disable cookies by adjusting the settings on your browser. Find out more about our cookies policy here.